Pretraga

Kontakt

Neznanog junaka 8
11040 Beograd, Srbija

 Telefon:    +(00) 381 11 3672 564
   2660 386
 Faks: +(00) 381 11 2666 980
   
 E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
  persijski@iran.rs
 
 Web: iran.rs
me.iran.rs
  mk.iran.rs

Online posetioci

Farabi7Poziv za učešće na naučno-istraživačkom konkursu

‎7. Međunarodni nagradni konkurs za humanističke nauke i islamske studije "Farabi"

Datum održavanja: oktobar 2013.‎
Rok za dostavljanje radova: 15. mart 2013.‎

‎Ministarstvo za nauku, istraživanje i tehnologiju I.R. Irana, u saradnji sa domaćim i stranim naučnim ‎organizacijama i institutima, organizuje Sedmi međunarodni nagradni konkurs "Farabi", u cilju promovisanja značaja i uloge humanističkih nauka i islamskih studija, kao i podsticanja ‎istraživača iz ove oblasti da sprovode autentična fundamentalna i primenjena studijska istraživanja, ‎a u skladu sa opštim i lokalnim naučnim kriterijumima, te u cilju predstavljanja vrhunskih istraživača ‎i naučnika u domenu humanističkih nauka i islamskih studija i odavanja priznanja istima‎.‎

Nagradni konkurs, koji obuhvata 12 naučnih grupa, održaće se u dve kategorije: domaćoj i‎ inostranoj.‎

U domaćoj kategoriji, naučno-istraživački radovi kandidata će se ocenjivati u dve podkategorije – ‎odrasli i omladina (ispod 35 godina).

U inostranoj kategoriji koja je posebno namenjena ‎istraživačima van Irana, primaće se i ocenjivati isključivo radovi koji se odnose na oblast Iranska i ‎islamska kultura i civilizacija.

Tema Nagradnog konkursa

Nagradni konkurs za cilj ima prepoznavanje i predstavljanje objavljenih i neobjavljenih vrhunskih naučno-‎istraživačkih radova, disertacija i drugog materijala u oblasti humanističkih nauka i islamskih studija, te njihovo prosleđivanje ‎Sekretarijatu Nagradnog konkursa.

U okviru pratećeg programa Nagradnog konkursa, kao i svake godine, predstavljaju se ‎najproduktivniji istraživački centri, najistaknutije vođe istraživačkih projekata, najuspešnije ‎publikacije naučnih istraživanja, zaslužni prevodioci i lektori i za jezike koji koriste arapsko i za jezike ‎koji koriste latinsko pismo, pioniri humanističkih nauka u Iranu, istaknuti biografi, teoretičari i autori, ‎i svi koji su dali značajan doprinos nauci tokom prethodne godine. Takođe se odaje počast ‎preminulim pionirima nauke i istaknutim predavačima.

Ciljevi Nagradnog konkursa

 • Obezbeđivanje osnove i utiranje puta za promovisanje, jačanje i razvoj humanističkih ‎nauka.‎
 • Približavanje uloge i značaja humanističkih nauka iranskom narodu
 • Produbljivanje svesti iranskog društva o ulozi ‎humanističkih nauka u sferama razvoja nauke, kulture i izgradnje civilizacije.‎
 • Predstavljanje naučnog potencijala Irana i muslimanskog sveta u oblasti humanističkih ‎nauka.‎
 • Prepoznavanje i predstavljanje vrhunskih talenata u oblasti humanističkih nauka.‎
 • Podsticanje naučnika na samostalan rad na dolaženju do novih autentičnih znanja iz oblasti ‎humanističkih nauka u Iranu i muslimanskom svetu.‎
 • Obezbeđivanje odgovarajućih uslova za podsticanje i usmeravanje mladih talenata u ‎sprovođenju autentičnih i sveobuhvatnih fundamentalnih i primenjenih istraživanja iz ‎oblasti humanističkih nauka.‎
 • Davanje doprinosa analizi i redefinisanju naučnih stavova i naučne baštine Irana i ‎muslimanskog sveta u oblasti humanističkih nauka.‎

Naučne grupe Nagradnog konkursa

Međunarodni nagradni konkurs ‎"Farabi" sastoji se od dvanaest naučnih grupa koje pokrivaju sve ‎oblasti humanističkih i islamskih nauka. Naučno veće Nagradnog konkursa, sastoji se od ‎predsedavajućih članova svake naučne grupe ponaosob, i predstavlja najviši autoritet u donošenju ‎odluka o naučnim pitanjima Nagradnog konkursa.

Svaka naučna grupa sastoji se od 7 do 9 istaknutih predavača i istraživača koji procenjuju pristigle ‎naučne radove tokom četiri faze naučne evaluacije, a pod nadzorom predsedavajućeg člana grupe.‎ Šesta faza naučne evaluacije sprovodi se od strane Naučnog komiteta nagradnog konkursa.

Naučne grupe Nagradnog konkursa su sledeće:‎

 1. ‎Društvene nauke i komunikacija
 2. Ekonomija, menadžment i računovodstvo
 3. Filozofija, teozofija, etika, religija i gnostika
 4. Informacione tehnologije, informatika i bibliotekarstvo
 5. Istorija, geografija i arheologija
 6. ‎Izučavanje Islamske revolucije i života i dela imama Homeinija
 7. Jezik i književnost
 8. Obrazovne nauke, psihologija, bihevioralne studije i fizičko vaspitanje
 9. Političke nauke, međunarodni odnosi i regionalne studije
 10. Pravo
 11. Sudska praksa (fikh), principi islama (usul al-fikh), izučavanje Kur'ana i hadisa
 12. Umetnost i estetika

Kako se učestvuje?‎

Svi zainteresovani za učešće na Nagradnom konkursu detaljne informacije mogu naći na internet ‎prezentaciji Nagradnog konkursa www.farabiaward.ir, gde u naznačenom roku mogu preuzeti i ‎popuniti potrebne formulare za prijavu na konkurs. Nakon izvršene prijave, radovi se mogu slati ‎Sekretarijatu Nagradnog konkursa poštom, zajedno sa neophodnom pratećom dokumentacijom.

Potrebna dokumentacija

 1. Naučno-istraživački rad u 2 (dva) primerka
 2. Naučno-istraživački rad u elektronskom formatu
 3. Članci iz predatog naučno-istraživačkog rada
 4. Popunjen obrazac prijave
 5. Biografija kandidata – CV
 6. Fotografija kandidata formata 3×4 cm‎
 7. Fotokopija lične karte (za istraživače u podkategoriji omladina – do 35 godina).

Istraživački centri, naučna udruženja i asocijacije, kao i naučne publikacije sve relevantne ‎informacije, formulare i potrebna dokumenta mogu naći i preuzeti na internet prezentaciji ‎Nagradnog konkursa.

Važne napomene

‎•‎ Neophodna prateća dokumentacija mora biti priložena u potpunosti. Prijave kandidata sa ‎nepotpunom pratećom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje.‎
‎•‎ Na konkursu će biti ocenjivani isključivo radovi istraživačkog karaktera.‎
‎•‎ Na konkursu će biti prihvaćeni isključivo dovršeni radovi.
‎•‎ Na konkursu će biti prihvaćeni isključivo radovi izrađeni od oktobra ‎‎2009. godine pa nadalje.‎
• ‎U slučaju da se radovi predaju u ime kandidata, potrebno je navesti kontakt podatke podnosioca.
‎•‎ U slučaju bilo kakve promene u kontakt podacima kandidata (npr. adresa, broj telefona, i ‎slično) koja nastane nakon predaje rada, kandidat je dužan da o tome blagovremeno ‎obavesti Sekretarijat Nagradnog konkursa.
‎•‎ Samo neobjavljeni radovi koji budu odbijeni biće vraćeni kandidatima. Objavljeni radovi ‎poslati na Nagradni konkurs biće uvršteni u biblioteku Istraživačkog instituta za socijalne i ‎kulturološke studije. Prihvaćeni radovi, radovi koji uđu u uži izbor, kao i nagrađeni radovi ‎neće biti vraćeni kandidatima bez izuzetka.‎
‎•‎ Istraživačke radove mogu slati i pravna i fizička lica.‎
‎•‎ Radovi i eseji koji su prevod postojećih a nisu delo autora neće biti prihvaćeni.‎