Kur'an

Časni Kur'an je sveta, objavljena i nebeska knjiga i kao takva ona predstavlja poslednju i savršenu božansku objavu ljudima. Muslimani joj poklanjaju pažnju zbog koje je ona postala privilegovana u odnosu na ostale nebeske knjige.

1) Objava Kur'ana smatra se poslednjom Božijom objavom i kao takva mora sadržati najkompletniji program za uputu čoveka.

2) Pored toga što nosi večnu poruku, Kur'an predstavlja i trajno čudo (mudžiza) Poslanika islama s.a.v.a., čudo s kojim se u pogledu sadržaja, forme, donosioca ili načina objavljivanja ne može uporediti nijedno ljudsko delo.

3) Među muslimanima sadržaj i forma Kur'ana (rečenice, slova i kompozicija) smatra se datim od Boga i svetim tekstom u kome nema mesta nikakvoj ljudskoj umešanosti.

4) Što se tiče autentičnosti ove knjige među muslimanima ne postoje nikakva razilaženja. Bez obzira na razilaženja između teoloških, pravnih i tefsirskih škola, muslimani su jedinstveni u tome da je ova knjiga ono što je objavljeno Poslaniku, i da u njoj nije bilo nikakve izmene niti manipulacije. Muslimani poseduju istovetan tekst, u kome nikakvih protivurečnosti.

5) Za razliku od ostalih svetih knjiga pripovedanje Kur'ana je veoma jasno i precizno, a što se tiče hronologije prvog i poslednjeg objavljenog ajeta, povodu i mestu njihove objave, on sledi kontinuitet i ne odstupa od preciznosti.

Objava Kur'ana trajala je 23 godine koliko je trajala i Poslanikova s.a.v.a. misija. Prvo su objavljeni početni ajeti sure "'Alaq" (Ugrušak), koji su Poslaniku s.a.v.a. došli kada mu je bilo 40 godina na planini Džabalu-nur posredstvom Džibrila. Završni ajeti iste sure objavljeni su u Poslanikovoj s.a.v.a. 63 godini neposredno pred njegovu smrt. Poslaniku su u ovom periodu objavljivani ajeti u različitim prilikama i okolnostima, i on ih je prenosio dok je pešačio, jahao ili razgovarao sa ljudima, koje su njegovi drugovi odmah učili napamet.

Nakon Poslanikove s.a.v.a. smrti, usled mnogobrojnih ratnih okršaja i prirodnih događaja, znatno se smanjio broj ljudi koji su znali Kur'an napamet (hafiz), i muslimani su osećali da će pre ili kasnije njegov tekst morati da sakupe u obliku knjige. Ono što je od teksta Kur'ana bilo zabeleženo posredstvom pisara objave i drugih savremenika epohe, a posebno Ali ibn Abu Taliba i Zejda ibn Sabita u vreme Poslanikovog života s.a.v.a., i kasnije u vreme Ebu Bekra, sastavljeno je u celinu. Naposletku je po naređenju trećeg halife Osmana sastavljen kompletan tekst i prema instrukcijama Poslanika s.a.v.a. podeljen u 114 poglavlja. Finalni rukopis je zatim umnožen i poslat na četiri strane novouspostavljenog islamskog carstva. Sve kopije nastale su iz ovog primerka, tako da ne postoji dva različita teksta Knjige. Ovaj tekst se naziva "Al-Kur'an", (ono što je za čitanje ili recitovanje), i "Al-Furkan" (onaj koji odvaja istinu od laži), "Kitab" (Knjiga koja je izvor svih nebeskih knjiga), "Al-Hoda" (uputa), "Al-Hikmat" (mudrost).

6) Kur'an je Božiji govor. Prema jednom tumačenju, on je najsavršenija manifestacija Božije reči ljudima. Ova reč je u toku vremenskog perioda od 23 godine objavljena Božijem Poslaniku s.a.v.a. prilikom čega nije bilo nikakve promene ili manipulacije. Kur'an je podeljen na 30 delova (džuz), 114 poglavlja (sura) i ima 6.232 ajeta. Pošto je reč Allah koja označava boga prisutna kroz ceo tekst Kur'ana, svi ajeti treba da se protumače i objasne u okviru jedne neodvojive celine.

Prilikom sastavljanja teksta ajeti nisu razvrstani prema hronologiji svog objavljivanja, već prema dužini, od "Bekare", sure koja ima 286 ajeta, do poslednje "An-Nas" sa samo četiri ajeta. Sure objavljene u Meki i Medini su međusobno izmešane.

O bilo čemu da Bog govori u Kur'anu, On upućuje čoveka na neposredan odnos s Njim i Svoje prisustvo. Ono što Bog najviše ističe u Kur'anu jeste vođenje čoveka prema krajnjem cilju odnosno Voljenom, a zamišljanje Njegove Veličanstvenosti, put kojim se stiže do Njega i prepoznavanje postojećih prepreka nalaze se na tom putu.

Prema jednom tumačenju Kur'an je ljupka i draga "Reč Božija" koja svaku pojavu koju izlaže čoveku daje kao opravdanje i sredstvo za spoznaju Boga i vođenje čoveka ka Njemu.

Sadržaj kur'anskih uputa je mnogostruk i zadivljujuće raznovrstan, međutim, stožer koji ih sve objedinjuje temelji se na principu vođenja prema Bogu. Navešćemo i ostale ključne principe kuranskih uputa.